p01

ชื่อ : ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

การศึกษา :

ปริญญาเอก:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (เกียรติบัตรเรียนดียอดเยี่ยม) มหาวิทยาลัยพะเยา ทุนสนับสนุนการวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2558        

                 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ปริญญาโท:   Master of Business Administration in Hospitality and Tourism Management (International Program) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ปริญญาตรี:   ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

ปวส:           แผนกมัคคุเทศก์ สถาบันฝึกอบรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สรท.) บางแสน ชลบุรี

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : -

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิชาที่สอน

     การจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว การจัดการตลาดท่องเที่ยวเชิงเกษตร การนำเที่ยวเชิงเกษตร 

     การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สุขภาวะแบบองค์รวม 

การตีพิมพ์เผยแพร่และ/หรือการเสนอในที่ประชุมวิชาการ (วิทยานิพนธ์)

    Puttaporn B., & Chaisawat M. (2007). Sustainable Tourism Planning and Management at Local Administration Organization: The Case of Tambon Maikhao Administration

              Organization, Amphur Thalang, Changwat Phuket. Proceedings of The Sixth Asia Pacific Forum for Graduate Students Research in Tourism, Xiamen, China, 21-23,

พุทธพร อักษรไพโรจน์ และประกอบศิริ ภักดีพินิจ. (2559). ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาในโรงแรมและรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต, ใน วารสารการจัดการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559

พุทธพร อักษรไพโรจน์ และประกอบศิริ ภักดีพินิจ. (2560). กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจสปาในโรงแรมและรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต, ใน วารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม

          -มิถุนายน 2560

Aksornpairoj, P. and Pakdeepinit, P. (2016). Factors Related to Service Competitiveness of International Tourists Perspective toward Spas in Hotels and Resorts, Phuket, In The

            National and International Graduate Research Conference 2016. KhonKaen: KhonKaen University, Thailand. 

พุทธพร อักษรไพโรจน์ และประกอบศิริ ภักดีพินิจ. (2560). ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการสปาในโรงแรมและรีสอร์ท พื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวอันดามัน,

            ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2559, “มุมมองวิชาการกับการค้นหาความเป็นไทยในอุตสาหกรรมบริการ” คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รางวัลการนำเสนอดุษฎีนิพนธ์

Certificate, Awarded for Honorable Mention of Oral Presentation in Doctoral Level, Field of Humanities and Social Sciences, International Graduate Research Conference 2016. KhonKaen: KhonKaen University, Thailand and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia.

การตีพิมพ์เผยแพร่และ/หรือการเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการ

    พุทธพร อักษรไพโรจน์. (2561). ธุรกิจสปาไทย: มิติของการพัฒนาทุนมนุษย์ภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2561, “ธุรกิจ การค้าและการบริการในยุค

               ไทยแลนด์ 4.0” UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  

งานวิจัยที่กำลังดำเนินงาน

1. ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย งานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถการบริการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ในจังหวัดภูเก็ต” งบประมาณวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการทำวิจัยแห่งชาติ (สกว.)

2. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนานวัตกรรมบริการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต” งบประมาณวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการทำวิจัยแห่งชาติ (สกว.)

3. งานวิจัยเรื่อง “การยกระดับคุณภาพบริการสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ตสู่ระดับสากล” งบประมาณสนับสนุนวิจัย ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (สัดส่วนร้อยละ 100)

งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

1. งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ สปา และการส่งเสริมสุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต” งบประมาณวิจัยมุ่งเป้าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการทำวิจัยแห่งชาติ (สกว.) ประจำปี 2559 (นักวิจัยร่วม สัดส่วนร้อยละ 50)

2. งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต” งบประมาณสนับสนุนวิจัย ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (สัดส่วนร้อยละ 100)

ใบอนุญาต

   ใบอนุญาตผู้ดำเนินการสปา (Spa Manager) กระทรวงสาธารณสุข

         ใบอนุญาตมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา