k01

ชื่อ : นางสาวกนกวรรณ แก้วอุไทย

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

การศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สังกัด : วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : -

E-mail : -

วิชาที่สอน

  1. การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  2. ทรัพยากรสัตว์ป่า
  3. การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

งานวิจัยและงานวิชาการ

  1. กนกวรรณ แก้วอุไทย และ กนกวรรณ ศรีขวัญ : โครงการสำรวจความต้องการขอบประชาชนและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัยในจังหวัดภูเก็ต : แหล่งทุนสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต ปี 2557
  2. พิมลภัส พงษ์ศกรรังศิลป์, เบญจพร แก้วอุไทย และกนกวรรณ แก้วอุไทย : โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่ แหล่งทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ปี 2557
  3. พิมลภัส พงษ์ศกรรังศิลป์, เบญจพร แก้วอุไทย กนกวรรณ แก้วอุไทย กิจชัย จิตขจรวานิช และสุรศักดิ์ ชูทอง : การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา หมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ แหล่งทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยปี2556

วิทยานิพนธ์

  1. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนแบบเน้นประสบการณ์ (Experience-based Mangement of Community Based Ecotourism Sites)