ja

ชื่อ : นางสาวเบญจพร แก้วอุไทย

ตำแหน่ง : อาจารย์ ประจำวิชาเอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวน

การศึกษา : ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(คอ.บ.)สาขาสถาปัตยกรรม, ปริญญาโท ผังเมืองมหาบัณฑิต(ผ.ม.)สาขาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

สังกัด : วิชาเอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : -

E-mail : -

วิชาที่สอน

  1. การจัดสวนและตกแต่งสถานที่
  2. การออกแบบภูมิทัศน์
  3. งานช่างเกษตร
  4. การออกแบบภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่

งานวิจัยและงานวิชาการ

  1. เอกสารการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 Thailand Research Expo 2008 ผลงานความจำเป็นและแนวทางในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนพักอาศัยเขตเมือง กรณีศึกษาเปรียบเทียบชุมชนบ้านครัวเหนือและชุมชนวัดสุวรรณาราม