an02 1

ชื่อ : นางสาวณิศชญามณฑ์ รัตนะ

ตำแหน่ง : อาจารย์ ประจำวิชาเอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวน

การศึกษา : ปริญญาตรี ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, ปริญญาโท ภาควิชาพืชสวน คณเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน

สังกัด : วิชาเอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : -

E-mail : -

วิชาที่สอน

 1. ไม้ดอกไม้ประดับ (Floriculture and Ornamental plants)
 2. การจัดการสถานเพาะชำ (Nursery Managment)

งานวิจัยและงานวิชาการ

 1. จันจิรา รัตนะ, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ และ ชินจิ คิคูชิ. 2556.การศึกษาการกระจายตัวของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแววมยุราลูกผสม (Torenia fournieri x Torenia baillonii) ที่เป็นเตตระพลอยด์ในประชากรลูกผสมชั่วที่
 2. วารสารวิชาการเกษตร. in press

mon2

ชื่อ : ผศ. มนทิรา ไชยตะญากูร

ตำแหน่ง : ผศ. ระดับ 8 อาจารย์ ประจำวิชาเอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวน

การศึกษา : วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) วิทยาลัยครูกำแพงเพชร, วท.ม. (พืชสวน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สังกัด : วิชาเอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : -

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิชาที่สอน

 1. การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
 2. การผลิตพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
 3. หลักการขยายพันธุ์พืช
 4. เกษตรธรรมชาติ
 5. การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
 6. เกษตรอินทรีย์
 7. กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร

งานวิจัยและงานวิชาการ

 1. การขยายพันธุ์กล้วยข้าวโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2545)
 2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการย้ายปลูกแอฟริกันไวโอเลต (2549)
 3. ศึกษาการปลูกผักเพื่อใช้เป็นไม้ประดับกระถาง (2550)
 4. ศึกษาการผลิตเม็ดดินเผาเป็นวัสดุปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (2551)
 5. ผลวัสดุพรางแสงที่เหมาะสมต่อการปลูกผักสลัดในระบบปลูกไฮโดรโปนิกส์ (2551)

tsopa

ชื่อ : ผศ.ดร. โสภา ชูเพ็ง

ตำแหน่ง : ผศ. ระดับ 8 อาจารย์ ประจำวิชาเอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวน

การศึกษา : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วท.ม. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปร.ด. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สังกัด : วิชาเอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : -

E-mail : -

วิชาที่สอน      

1.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
2.ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร
3.พรรณไม้ในงานพืชสวนและภูมิทัศน์
4.การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
5.สัมมนาทางพืชสวนและภูมิทัศน์
6.วิจัยทางพืชสวนและภูมิทัศน์

งานวิจัยและงานวิชาการ

 1. Choopeng, S., Te-chato, S. and Khawnium, T. (2019). The use of RAPD marker for verification of Dendrobium hybrid, D. santana x D. friedericksianum orchid. International Journal of Agricultural Technology 15(3): 399-408. ดาวน์โหลด
 2. Choopeng, S., Te-chato, S. and Khawnium, T. (2019). Effect of colchicine on survival rate and ploidy level of hydrid between Dendrobium santana and D. friedericksiana orchid. International Journal of Agricultural Technology 15(2): 249-260. ดาวน์โหลด
 3. โสภา ชูเพ็ง และสมปอง เตชะโต. (2562). ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกในหลอดทดลองของกล้วยไม้ลูกผสมระหว่างหวายซานทานากับเหลืองจันทบูร. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 6(1): 38-47. ดาวน์โหลด
 4. โสภา ชูเพ็ง ศรายุทธ ปัดถาวะโร และ กิ่งกาญจน์ บุญรังษี (2561). การใช้คลอรีนไดออกไซด์แก้ปัญหาการปนเปื้อนเชื้อในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ลูกผสมสิงโตร่มเหลือง x ทีสตรอเบอรี่ชีทเค้ก (Bulbophyllum auratum x Bulb. Tee Strawberry Cheese Cake). วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 5(2): 8-11. ดาวน์โหลด
 5. โสภา ชูเพ็ง และชุลีพร นุเคราะห์ชน. (2560). ผลของ Hyponex และ BA ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สิงโตกลอกตา (Bulbophyllum carunculatum) ในสภาพปลอดเชื้อ. แก่นเกษตร 45 (พิเศษ 1): 1289-1295. ดาวน์โหลด
 6. โสภา ชูเพ็ง และอัมมาน ตาเดอิน. (2558). ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของรองเท้านารีเหลืองตรัง.การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5 "การพัฒนางานวิจัย รากฐานสำคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวทีสากล" วันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 หน้า 1584-1593.
 7. โสภา ชูเพ็ง. (2558). ผลของสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตของเอื้องพร้าวในสภาพปลอดเชื้อ. ว.พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 2(2):32-35. ดาวน์โหลด
 8. โสภา ชูเพ็ง. (2558). ผลของ BA และ TDZ ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ลูกผสมสิงโตเครายาว กับสิงโตนกเหยี่ยวใหญ่. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 4 “การพัฒนางานวิจัย บนฐานแนวคิดใหม่ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 หน้า 986-991. ดาวน์โหลด
 9. โสภา ชูเพ็ง และนูรีญา มุสอแยนา. (2557). ผลของ PBZ BA และ TDZ ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้อั้วนวลจันทร์ในหลอดทดลอง. ว.พืชศาสตร์สงขลานครินทร์. 1(2): 35-38. ดาวน์โหลด
 10. โสภา ชูเพ็ง. (2555). ผลของ TDZ ต่อการชักนำดอกกล้วยไม้หมูกลิ้งในสภาพปลอดเชื้อ. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต "เชิดชูภูมิปัญญา สหวิทยาสู่สากล" วันที่ 13-14 ธันวาคม 2555 หน้า 584-589.
 11. โสภา ชูเพ็ง และวลิณี ไชยสุวรรณ. (2555). ผลของ PBZ BA และ TDZ ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้หวาย Sakura Pink ในสภาพปลอดเชื้อ. แก่นเกษตร 40 (พิเศษ) : 381-387. ดาวน์โหลด
 12. โสภา ชูเพ็ง และอัจฉรวิทย์ ลักษณะสุต. (2554). ผลของน้ำมะพร้าว BA NAA และพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าเอื้องนางรุ้งในสภาพปลอดเชื้อ. แก่นเกษตร 39 (ฉบับพิเศษ) : 403-408. ดาวน์โหลด
 13. โสภา ชูเพ็ง และอรอนงค์ พูนเพิ่ม. (2554). ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของนกนอนรังในสภาพปลอดเชื้อ. การประชุมวิชาการ “40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต” วันที่ 6-7 ธันวาคม 2554. หน้า 454-458.
 14. โสภา ชูเพ็ง และประภาศรี วุฒิ. (2554). ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของเอื้องสายเสิดในสภาพปลอดเชื้อ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 7 “การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2554 หน้า 107.
 15. โสภา ชูเพ็ง. (2553). ผลของวิตามินและ paclobutrazol ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าสิงโตปากนกแก้วในสภาพปลอดเชื้อ. ในรายงานการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หน้า 421-424.
 16. โสภา ชูเพ็ง. (2553) การขยายพันธุ์กล้วยไม้สิงโตปากนกแก้วด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.

ja

ชื่อ : นางสาวเบญจพร แก้วอุไทย

ตำแหน่ง : อาจารย์ ประจำวิชาเอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวน

การศึกษา : ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(คอ.บ.)สาขาสถาปัตยกรรม, ปริญญาโท ผังเมืองมหาบัณฑิต(ผ.ม.)สาขาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

สังกัด : วิชาเอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : -

E-mail : -

วิชาที่สอน

 1. การจัดสวนและตกแต่งสถานที่
 2. การออกแบบภูมิทัศน์
 3. งานช่างเกษตร
 4. การออกแบบภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่

งานวิจัยและงานวิชาการ

 1. เอกสารการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 Thailand Research Expo 2008 ผลงานความจำเป็นและแนวทางในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนพักอาศัยเขตเมือง กรณีศึกษาเปรียบเทียบชุมชนบ้านครัวเหนือและชุมชนวัดสุวรรณาราม

chai63

ชื่อ : ดร.ชัยภูมิ สุขสำราญ

ตำแหน่ง : อาจารย์ ประจำวิชาเอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวน

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 095-2681881

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิชาที่สอน      

     1. Postharvest Technology of Horticultural Produce เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวน
     2. Organic Agriculture เกษตรอินทรีย์
     3. Maintenance of Plants in Landscape การรักษาพรรณไม้ในงานภูมิทัศน์
     4. Irrigation Technology เทคโนโลยีการให้น้ำพืช

งานวิจัยและงานวิชาการ

งานวิจัยที่ทำเสร็จ

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
1 ประสิทธิภาพของสารกลุ่มออกซินสังเคราะห์และสารยับยั้งการทำงานของเอทิลีนต่อการชะลอการหลุดร่วงของดอกเอื้องกุหลาบ (Costus barbatus) 2557 หัวหน้าโครงการ
2 การพัฒนาการผลิตผักลิ้นห่านในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 2560 หัวหน้าโครงการ
3

ผลของแคลเซียมออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตและ

คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผักลิ้นห่าน

2562 หัวหน้าโครงการ
4 การพัฒนาการผลิตผักโดยใช้กากมูลหมัก และน้ำหมักจากบ่อก๊าซชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 2562 ผู้ร่วมโครงการ

งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง
1

ชัยภูมิ สุขสำราญ. 2558. ผลของสารกลุ่มออกซินสังเคราะห์ต่อการชะลอการหลุดร่วงของดอกเอื้องกุหลาบ

(Costus barbatus). การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5 "การพัฒนางานวิจัย รากฐานสำคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวทีสากล" วันที่ 17-18 ธันวาคม 2558. หน้า 1504-1511.

2 ชัยภูมิ สุขสำราญ. 2558. การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการผลิตปทุมมาพันธุ์ Cherry Princess ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 4 “การพัฒนางานวิจัย บนฐานแนวคิดใหม่ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558. หน้า 986-991.
3 ชัยภูมิ สุขสําราญ พัฒนา สุขประเสริฐ และ ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์. 2561. การศึกษาพันธุ์ปทุมมาและวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการปลูกเป็นไม้ดอกประดับแปลงในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 : 32-37.
4 ชัยภูมิ สุขสำราญ ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ และ พัฒนา สุขประเสริฐ. 2562. ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิต ของปทุมมาในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 8ฉบับที่ 2 : 146-155.
5 ชัยภูมิ สุขสำราญ มัณฑนา บัวหนอง และ ศิริชัย กัลยาณรัตน์. 2554. ผลของ 1-Methylcyclopropene (1-MCP) ต่อการชะลอการหลุดร่วงของดอกกล้วยไม้สกุลมอคคาร่าพันธุ์ หมูแดง”. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 42 : 1 (พิเศษ) : 179-182.
6 ชัยภูมิ สุขสำราญ มัณฑนา บัวหนอง และ ศิริชัย กัลยาณรัตน์. 2554. ผลของ 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) ต่อการชะลอการหลุดร่วงของดอกกล้วยไม้สกุลมอคคาร่าพันธุ์ ‘หมูแดง’วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 42 : 1 (พิเศษ) : 183-185.
7 ชัยภูมิ สุขสำราญ 2563. ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโต และศักยภาพการผลิตผักลิ้นห่านในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต.  วารสารแก่นเกษตร 48 (3): 509-514.