ผศ.ดร.ปรัชมาศ ลัญชานนท์
นางสาวณิศชญามณฑ์ รัตนะ
ผศ.มนทิรา ไชยตะญากูร
23 พฤศจิกายน 2563
นางสาวเบญจพร แก้วอุไทย
ผศ.ดร.โสภา ชูเพ็ง
23 พฤศจิกายน 2563
ดร.ชัยภูมิ สุขสำราญ
23 พฤศจิกายน 2563
นางสาวกนกวรรณ แก้วอุไทย
ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์
ดร.สุเทพ มุงคุณ
23 พฤศจิกายน 2563
ดร.ณัฐพร รัตนพรรณ
23 พฤศจิกายน 2563
ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม