คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยสาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว (เที่ยวทั้งปีเทพกระษัตรีศรีสุนทร) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน (เส้นทางจังหวัดภูเก็ต) ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2563

สื่อมัลติมีเดีย